Polski
English

Projekty

Zespół autonomicznych robotów antycypacyjnych do zbioru truskawki

Okres realizacji: 2022-2023
Celem projektu jest zaprojektowanie i skonstruowanie zespołu autonomicznych robotów mobilnych zdolnych do wydajnego zbioru truskawek w uprawach rynnowych. Nowe cechy i funkcjonalności rezultatów projektu: Hybrydowy mechanizm zbierający złożony z mechanicznego i pneumatycznego chwytaka do owoców jagodowych. Łączenie danych z wielu źródeł i ich analiza jako kompleksowe narzędzie wspierające proces zbioru…
Więcej...

SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców

Okres realizacji: 2019 - 2023
Usługi Centrum Transferu Wiedzy dofinansowane w ramach projektu SPIN audyty technologiczne wstępne (obowiązkowe) w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych określające ogólną sytuację firmy oraz sytuację branży audyty technologiczne pogłębione w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych skupiające się przede wszystkim na obszarze „do poprawy” wskazanym w audycie wstępnym, zawierające propozycje rozwiązań…
Więcej...

MOVING - TraininG towards a society of data-saVvy inforMation prOfessionals to enable open leadership INnovation

Okres realizacji: 2016 - 2019
Projekt realizowany w ramach umowy nr 693092 — MOVING — H2020-INSO-2015/H2020-INSO-2015, Programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020, Priorytet 3.6 - Wyzwania społeczne (Societal challenges) / Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa. Celem projektu jest budowa otwartej i innowacyjnej, platformy…
Więcej...

Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

Okres realizacji: 2010 - 2013
Projekt nr UDA-POIG POIG.01.01.01-00-021/09. Działania projektu były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2012, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy: Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Cele projektu obejmowały: opracowanie innowacyjnego modelu ewolucji Społeczeństwa Informacyjnego i…
Więcej...

Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny

Okres realizacji: 2010 - 2012
Projekt nr UDA-POIG POIG.01.01.01-00-009/09. Działania projektu były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2012, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy: Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Celem projektu była identyfikacja i ocena potrzeb, możliwości i zagrożeń…
Więcej...

Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Okres realizacji: 2008 - 2012
Projekty nr 21/P/DWI/RKI/06-2008 , 17/PMKI/DC/11-06.09/2010 dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2012. Podstawowym celem obu projektów było przedstawienie i udostępnienie beneficjentom - zwłaszcza studentom, doktorantom i młodym pracownikom nauki z wyższych uczelni Polski Południowej konkretnych możliwości i sposobów wdrożenia ich pomysłów innowacyjnych. Realizacja projektu polegała na aktywnym…
Więcej...

SoRuraLL! Rural Social Networking for Lifelong Learning

Okres realizacji: 2009 - 2010
Projekt nr 143680-LLP-1-2008-1-GR-KA3MP w ramach umowy nr: 2008 – 4834 / 001 – 001 współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” (Transversal Programme KA3 ICT in the framework of the LifelongLearning Programme 2007-2013) pt. SoRuraLL! Sieci społecznościowe w kształceniu…
Więcej...

V4 Living Labs

Okres realizacji: 2009 - 2010
Projekt nr 20910055 dofinansowany w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt badawczo-naukowy realizowany w konsorcjum, którego liderem było Centralne Węgierskie Centrum Innowacji (Central Hungarian Innovation Centre), zaś partnerami słowacka prywatna organizacja badawcza Inova Nova oraz Centrum Transferu Technologii Fundacji Progress and Business. Celem projektu była zbadanie trendów rozwojowych tzw. Living Labs w ekonomicznym…
Więcej...

Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów uwzględniających cele regionalne związane z realizacją Narodowej Strategii Spójności

Okres realizacji: 2009
Projekt nr DKS/DEF-VIII/POPT/04/273/09 zrealizowany w ramach programu badań naukowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna związany z metodami wykorzystania rezultatów foresightu do tworzenia rankingów priorytetów w strategiach rozwoju regionalnego. Celem ogólnym projektu było opracowanie innowacyjnych metod wielokryterialnej analizy, oceny i wyboru kierunków działania, programów i projektów…
Więcej...

Rural Wings

Okres realizacji: 2006 - 2009
6PR Badań i Prezentacji UE, projekt badawczy zintegrowany nr SIP4-2005-516161, finansowany przez DG AERO. Projekt badawczy dotyczył badania perspektyw i wdrażania internetu satelitarnego w technologii DVB-RCS, a jego komponent praktyczny - upowszechnienia i zwiększenia dostępności na terenach górskich Polski Południowej przy współpracy z EUTELSAT i ASTRIUM i innymi partnerami projektu.…
Więcej...

Priorytetyzacja polityki regionalnej w kontekście efektywnego wykorzystania Funduszy Strukturalnych

Okres realizacji: 2008
Projekt nr POPT.03.01.00-00-002/07 programu badań naukowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (EFRR) związany z metodami wykorzystania rezultatów foresightu do tworzenia rankingów priorytetów w strategiach rozwoju regionalnego. Celem ogólnym projektu było opracowanie nowatorskiej metodologii konstrukcji priorytetów polityki regionalnej, która może być zastosowana do priorytetyzacji obszarów interwencji…
Więcej...

Wpływ zmian technologicznych na regiony do 2020 r.

Okres realizacji: 2009
Framework Service Contract 150083-2005-02-BE (Ref SC36 Regional Impact). Projekt realizowany w ramach ETEPS - European Techno-Economic Policy Support Network (www.eteps.net) na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Regio, Ref SC36 Regional Impact), nr 150083-2005-02-BE "Framework Service Contract". Międzynarodowy projekt badawczy foresightu regionalnego dotyczący opracowania optymalnych specjalizacji i kierunków rozwoju technologicznego wybranych regionów…
Więcej...

Teleaccess - Tworzenie telecentrów w celu wspierania nauki przez cale życie, przedsiębiorczości i dostępu do społeczeństwa informacyjnego dla społeczności zamieszkującej tereny trudnodostępne

Okres realizacji: 2006 - 2008
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIB CADSES, projekt nr 5D018. W projekcie Fundacja była odpowiedzialna m.in. za ewaluację i opracowanie metodologii specyficznych potrzeb regionów biorących udział w projekcie na tle całej Europy (udział badań naukowych ok. 65%). W ramach projektu utworzone zostało 13 telecentrów w takich krajach jak: Grecja, Włochy, Niemcy, Polska,…
Więcej...

Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju

Okres realizacji: 2005 - 2007
Projekt badawczy celowy współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr WKP_1/1.4.5/1/2005/1/1/223/2005/U w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Podziałanie 1.4.5, lata 2004-2006 (koordynacja: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach). Celem projektu była identyfikacja kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym oraz opracowanie scenariuszy ich rozwoju w horyzoncie czasowym…
Więcej...

Rozwój motywacji, wsparcie doradcze, szkoleniowe i finansowe osób po pięćdziesiątym roku życia przy zakładaniu własnej firmy

Okres realizacji: 2005-2006
Projekt  nr PL2003/004-379/05.01-03-02 realizowany był pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach programu PHARE 2003 „Aktywne Formy Zwalczania Bezrobocia - Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich”, Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia. Celem projektu było wyłonienie i wsparcie grupy osób po 50 roku życia mieszkających lub…
Więcej...

Promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i zwiększenie szans na rynku pracy bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni Małopolski

Okres realizacji: 2004-2005
Projekt PHARE 2002, linia budżetowa PL2002/000-580.06.01.03-02-Krajowy. Program Rozwoju Zasobów Ludzkich – Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży. Projekt skierowany był do bezrobotnych absolwentów uczelni Małopolski; bezrobotnych absolwentów szkół pomaturalnych i osób przerywających naukę w wyższych uczelniach do ukończenia 26 roku życia. Swoją realizacją obejmował obszar Małopolski, zwłaszcza Powiat Wielicki i Miasto…
Więcej...

Leonardo da Vinci Reference Material "ICT and SME - The observation, sur¬veying and analysis of the dynamics of practice in the use of ICT as a tool for learning in vocational education and training and SMEs

Okres realizacji: 2002 - 2006
Projekt badawczy Leonardo da Vinci typu "Reference Material" zrealizowany dla Komisji Europejskiej, którego celem była obserwacja, badanie, analiza i dynamika praktycznego zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT) przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem e-learningu. Partnerzy: Knownet Ltd., Walia, Wielkia Brytania ; IVLOS-Uiwersytet w Utrechcie, Holandia ; Inofor, Training…
Więcej...

https://www.traditionrolex.com/7

celine 82 fashionable wallets made with sturdy materials and crafted by watch-making experts are provided.offer a variety of canadian fendi run away womens f711121000 36mm quartz.

https://www.traditionrolex.com/7