Polski
English

Projekty

SoRuraLL! Rural Social Networking for Lifelong Learning

Okres realizacji: 2009 - 2010
Strona www projektu: http://www.sorurall.eu

Projekt nr 143680-LLP-1-2008-1-GR-KA3MP w ramach umowy nr: 2008 – 4834 / 001 – 001 współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” (Transversal Programme KA3 ICT in the framework of the LifelongLearning Programme 2007-2013) pt. SoRuraLL! Sieci społecznościowe w kształceniu ustawicznym na terenach wiejskich wdrażany oprócz Polski w Grecji, Niemczech, Bułgarii, Hiszpanii i Irlandii. Celem projektu było zbadanie potencjału wzmocnienia kształcenia ustawicznego oferowanego poprzez narzędzia Web 2.0, zwłaszcza platform społecznościowych oraz określenie optymalnych sposobów rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach geograficznie i społecznie odizolowanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na innowacyjność i zmiany w procesach edukacyjnych.

Partnerzy:

RESEARCH ACADEMIC COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE (Akademicki Instytut Badawczy Technologii Informatycznej) - RACTI (Partner wiodący), ELLINOGERMANIKI AGOGI – EA, ARBEIT UND BILDUNG e.V. – AuB, RECREATION AND DEVELOPMENT UNION – RDU, UNIWERSYTET BARCELOŃSKI – UB, ATIT BVBA, AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES, INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS - ATIT