Polski
English

Centrum Transferu Technologii

O Centrum Transferu Technologii | Ocena innowacji | Oferta usług proinnowacyjnych

O Centrum Transferu Technologii

Przez transfer technologii rozumie się na ogół wszelkie działania związane z wdrażaniem osiągnięć nauk technicznych w gospodarce, a także obrót patentami i licencjami, ochronę własności intelektualnej itp.

Działania te są podstawą postępu technicznego i mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, nie tylko w branżach zaliczanych do tzw. zaawansowanych technologii. Wykorzystanie potencjału intelektualnego polskich ośrodków naukowych stwarza szansę szybkiego rozwoju dla innowacyjnych firm i instytucji i jest podstawą dla prowadzenia działań z zakresu wdrażania nowych technologii.

Potencjał ten jest wciąż niewystarczająco wykorzystywany w praktyce polskich firm, zwłaszcza małych i średnich, a nasze działania - wspomagane statutowymi funduszami celowymi - służyć mają przełamaniu wielu istniejących barier utrudniających transfer idei od ich twórców do praktycznego i komercyjnego wykorzystania.

Od lat 90-tych 20. wieku Fundacja Progress & Business w Krakowie aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz polskiej gospodarki związanych z transferem technologii. Leżą one u genezy Fundacji, która założona została w styczniu 1991 jako pierwsze w kraju nowoczesne centrum transferu technologii wspomagające efektywne wdrażanie osiągnięć naukowych i technologicznych w przemyśle. Fundacja oraz jej spółka zależna "P & B Incubator " Sp. z o.o. zrealizowały szereg projektów z zakresu wspomagania przedsiębiorczości, zaawansowanych technologii, ochrony środowiska i in. W tym zakresie Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami zagranicznymi, między innymi Duńskim Instytutem Technologicznym, CNA Veneto, ESSOR, TNO, STIFTELSEN SINTEF. "P&B Incubator" wypromował liczne grono firm wysokiej technologii, w tym tak znane jak CDN S.A., Neurosoft Sp. zo.o., Clico Sp. z o.o.

W roku 1997 Centrum Transferu Technologii Fundacji "Progress & Business" zajęło pierwszą lokatę w ogólnopolskim konkursie akredytacyjnym organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, w związku z czym od 4 marca 1998 aż do zakończenia programu Fundacja - jako jeden z sześciu ośrodków w kraju i jedyny w regionie krakowskim była akredytowana w programie INCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). W ramach programu opiniowano wnioski innowacyjne przeznaczone do komercjalizacji z wykorzystaniem specjalnego funduszu FNP. W celu efektywnej realizacji programu, w styczniu 1997 Fundacja "Progress and Business" i Spółka "P & B Incubator" wydzieliły w swojej strukturze Centrum Transferu Technologii, które realizuje szeroką gamę usług doradczych i wdrożeniowych oraz regularnie organizuje szkolenia i konferencje na temat transferu technologii.

W latach 2001 - 2006 CTT brało udział w projektach programów Phare 2000-2003, w latach 2005-2007 w SPO-WKP, w latach 2010-2013 w POIG, a od roku 2014 w POIR. Od roku 2016 CTT jest akredytowane przy Misterstwie Infrastruktury i Rozwoju jako instytucja doradcza wykonująca usługi proinnowacyjne dla polskich przedsiębiorstw. Uchwałą Zarządu Fundacji nr 5/2019/Z z dnia 9 maja 2019 r., która powołała w ramach Fundacji Centrum Transferu Wiedzy (CTW) oraz powierzyła CTW realizację projektu SPIN-Małopolska, CTT weszło w skład CTW, wnosząc w ten sposób swoje kompetencje i zasoby na rzecz małopolskich przedsiębiorstw. Dotychczasowa działalność CTT kontynuowana jest takze poza obszarami działania projektu SPIN.

Zasoby Centrum Transferu Technologii:

 • Kadra wysoko kwalifikowanych pracowników oraz konsultantów z zakresu różnych dziedzin transferu technologii
 • Na bieżąco aktualizowana i weryfikowana baza wiedzy zawierająca kilkaset projektów innowacyjnych
 • Doświadczenie w organizowaniu promocji nowych technologii i marketingu nauki
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu własności intelektualnej, prawa patentowego, autorskiego i gospodarczego
 • Doświadczenie i wiedza z zakresu weryfikacji oryginalności i opłacalności projektów innowacyjnych, przygotowywanie studiów wykonalności, biznesplanów, audytów technologicznych i ekologicznych oraz ocen opłacalności przedsięwzięć.

W skład Zespołu Ekspertów CTT wchodzi ok. 200 specjalistów z różnych dziedzin, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Do podstawowych działań Centrum należą m.in.:

 • Aktywne poszukiwanie rozwiązań naukowych w zakresie zaawansowanych technologii nadających się do wdrożenia.
 • Analizowanie i opiniowanie wniosków kredytowych i biznesplanów projektów przeznaczonych do finansowania.
 • Badania marketingowe i analizy rynku.
 • Opiniowanie wniosków kredytowych z zakresu wysokich technologii we współpracy z instytucjami finansowymi.
 • Przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz inne działania doradcze i promocyjne związane z dopuszczaniem akcji firm innowacyjnych do obrotu publicznego.
 • Doradztwo w zakresie badania zdolności patentowej, praw własności intelektualnej, patentów, licencji; ochrona patentowa wybranych pomysłów.
 • Opracowywanie biznesplanów, studiów wykonalności i analiz gospodarczych.
 • Doradztwo prawno - gospodarcze i w zakresie zarządzania.
 • Szkolenie konsultantów, których zadaniem jest wyszukiwanie i promocja rozwiązań nadających się do komercjalizacji. Doradztwo w zakresie jakości i weryfikacji.

Ocena innowacji

CTT stosuje trójetapową procedurę kwalifikacji wniosków :

 • Wstępna ocena wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną CTT oraz wybór specjalistów z zakresu dziedziny wniosku dla wykonania niezbędnych ekspertyz. W sytuacji braku odpowiednich ekspertów wśród stałych konsultantów CTT Komisja Kwalifikacyjna zleca kierownikowi CTT wyszukanie właściwych specjalistów
 • Opracowanie analiz (badań rynku, audytów technologicznych, biznesplanów, studiów wykonalności) związanych z wstępnie zakwalifikowanym wnioskiem przez konsultantów CTT
 • Ostateczna kwalifikacja wniosku w celu przekazania go do instytucji finansującej.

Rejestracja i selekcja projektów innowacyjnych odbywa się według reguł zawartych w Systemie Jakości Fundacji Progress and Business. Podobne reguły dotyczą systematycznej nowelizacji i rozbudowy bazy informacyjnej innowacyjnych projektów, technologii i produktów.

Oferta usług proinnowacyjnych

Klientami Centrum Transferu Technologii są przede wszystkim firmy wdrażające nowe technologie, przedstawiciele krajowych środowisk naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa działające w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, jednostki naukowo-badawcze(JBR). Najczęściej zamawianymi usługami są:

 • analizy rynku,
 • przeprowadzanie audytów technologicznych, wstepnych i pogłębionych,
 • szkolenie personelu w zakresie transferu technologii,
 • doradztwo z zakresu nowych technologii dla firm informatycznych,
 • rejestracja projektów, dla których poszukiwane jest finansowanie,
 • rejestracja firm high - tech w internetowej bazie danych,
 • pomoc w tworzeniu i uruchomieniu nowych firm realizujących procesy transferu technologii,
 • przygotowywanie wniosków do Ramowych Programów Badań Unii Europejskiej i programu Eureka, w tym badania rynku i badania zdolności patentowej,
 • ocena oddziaływania społecznego przedsięwzięć innowacyjnych, zwłaszcza systemów informatycznych
 • usługi Roadmappingu Technologicznego.

Na podstawie unikalnego w skali krajowej wieloletniego doświadczenia uwzględniamy specyfikę funkcjonowania firm typu spin-off, przedsiębiorstw informatycznych i innych wdrażających nowe technologie.

Ceny usług CTT kalkulowane są w oparciu o aktualne rynkowe stawki konsultantów, wysokość wnioskowanej kwoty finansowania projektu i skalę trudności zlecanych ekspertyz.

Centrum Transferu Technologii aktywnie poszukuje możliwości dofinansowania swoich usług w ramach programów wspierania przedsiębiorczości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Regionalnych Programów Operacyjnych i in.

Usługi Proinnowacyjne - ulotka (pdf)

 

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę:

 

Roadmapping technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (nowa usługa)

Roadmapping w zakresie inżynierii środowiska

Technologiczne planowanie strategiczne w pozostałych obszarach

Audyty technologiczne

Pozostałe usługi w zakresie transferu technologii

Konsultacje dotyczące strategii rozwoju technologicznego

Zgłoszenie innowacji technologicznej do oceny

high quality and large discount of all check online.best swiss rolex pearlmaster unisex rolex calibre 2836 2813 18946 has realized the dream of owning the excellent quality of watches.