Polski
English

Centrum Transferu Technologii

O Centrum Transferu Technologii | Ocena innowacji | Oferta usług proinnowacyjnych

O Centrum Transferu Technologii

Przez transfer technologii rozumie się na ogół wszelkie działania związane z wdrażaniem osiągnięć nauk technicznych w gospodarce, a także obrót patentami i licencjami, ochronę własności intelektualnej itp.

Działania te są podstawą postępu technicznego i mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, nie tylko w branżach zaliczanych do tzw. zaawansowanych technologii. Wykorzystanie potencjału intelektualnego polskich ośrodków naukowych stwarza szansę szybkiego rozwoju dla innowacyjnych firm i instytucji i jest podstawą dla prowadzenia działań z zakresu wdrażania nowych technologii.

Potencjał ten jest wciąż niewystarczająco wykorzystywany w praktyce polskich firm, zwłaszcza małych i średnich, a nasze działania - wspomagane statutowymi funduszami celowymi - służyć mają przełamaniu wielu istniejących barier utrudniających transfer idei od ich twórców do praktycznego i komercyjnego wykorzystania.

Od lat 90-tych 20. wieku Fundacja Progress & Business w Krakowie aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz polskiej gospodarki związanych z transferem technologii. Leżą one u genezy Fundacji, która założona została w styczniu 1991 jako pierwsze w kraju nowoczesne centrum transferu technologii wspomagające efektywne wdrażanie osiągnięć naukowych i technologicznych w przemyśle. Fundacja oraz jej spółka zależna "P & B Incubator " Sp. z o.o. zrealizowały szereg projektów z zakresu wspomagania przedsiębiorczości, zaawansowanych technologii, ochrony środowiska i in. W tym zakresie Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami zagranicznymi, między innymi Duńskim Instytutem Technologicznym, CNA Veneto, ESSOR, TNO, STIFTELSEN SINTEF. "P&B Incubator" wypromował liczne grono firm wysokiej technologii, w tym tak znane jak CDN S.A., Neurosoft Sp. zo.o., Clico Sp. z o.o.

W roku 1997 Centrum Transferu Technologii Fundacji "Progress & Business" zajęło pierwszą lokatę w ogólnopolskim konkursie akredytacyjnym organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, w związku z czym od 4 marca 1998 aż do zakończenia programu Fundacja - jako jeden z sześciu ośrodków w kraju i jedyny w regionie krakowskim była akredytowana w programie INCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). W ramach programu opiniowano wnioski innowacyjne przeznaczone do komercjalizacji z wykorzystaniem specjalnego funduszu FNP. W celu efektywnej realizacji programu, w styczniu 1997 Fundacja "Progress and Business" i Spółka "P & B Incubator" wydzieliły w swojej strukturze Centrum Transferu Technologii, które realizuje szeroką gamę usług doradczych i wdrożeniowych oraz regularnie organizuje szkolenia i konferencje na temat transferu technologii.

W latach 2001 - 2006 CTT brało udział w projektach programów Phare 2000-2003, w latach 2005-2007 w SPO-WKP, w latach 2010-2013 w POIG, a od roku 2014 w POIR. Od roku 2016 CTT jest akredytowane przy Misterstwie Infrastruktury i Rozwoju jako instytucja doradcza wykonująca usługi proinnowacyjne dla polskich przedsiębiorstw. Uchwałą Zarządu Fundacji nr 5/2019/Z z dnia 9 maja 2019 r., która powołała w ramach Fundacji Centrum Transferu Wiedzy (CTW) oraz powierzyła CTW realizację projektu SPIN-Małopolska, CTT weszło w skład CTW, wnosząc w ten sposób swoje kompetencje i zasoby na rzecz małopolskich przedsiębiorstw. Dotychczasowa działalność CTT kontynuowana jest takze poza obszarami działania projektu SPIN.

Zasoby Centrum Transferu Technologii:

 • Kadra wysoko kwalifikowanych pracowników oraz konsultantów z zakresu różnych dziedzin transferu technologii
 • Na bieżąco aktualizowana i weryfikowana baza wiedzy zawierająca kilkaset projektów innowacyjnych
 • Doświadczenie w organizowaniu promocji nowych technologii i marketingu nauki
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu własności intelektualnej, prawa patentowego, autorskiego i gospodarczego
 • Doświadczenie i wiedza z zakresu weryfikacji oryginalności i opłacalności projektów innowacyjnych, przygotowywanie studiów wykonalności, biznesplanów, audytów technologicznych i ekologicznych oraz ocen opłacalności przedsięwzięć.

W skład Zespołu Ekspertów CTT wchodzi ok. 200 specjalistów z różnych dziedzin, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Do podstawowych działań Centrum należą m.in.:

 • Aktywne poszukiwanie rozwiązań naukowych w zakresie zaawansowanych technologii nadających się do wdrożenia.
 • Analizowanie i opiniowanie wniosków kredytowych i biznesplanów projektów przeznaczonych do finansowania.
 • Badania marketingowe i analizy rynku.
 • Opiniowanie wniosków kredytowych z zakresu wysokich technologii we współpracy z instytucjami finansowymi.
 • Przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych oraz inne działania doradcze i promocyjne związane z dopuszczaniem akcji firm innowacyjnych do obrotu publicznego.
 • Doradztwo w zakresie badania zdolności patentowej, praw własności intelektualnej, patentów, licencji; ochrona patentowa wybranych pomysłów.
 • Opracowywanie biznesplanów, studiów wykonalności i analiz gospodarczych.
 • Doradztwo prawno - gospodarcze i w zakresie zarządzania.
 • Szkolenie konsultantów, których zadaniem jest wyszukiwanie i promocja rozwiązań nadających się do komercjalizacji. Doradztwo w zakresie jakości i weryfikacji.

Ocena innowacji

CTT stosuje trójetapową procedurę kwalifikacji wniosków :

 • Wstępna ocena wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną CTT oraz wybór specjalistów z zakresu dziedziny wniosku dla wykonania niezbędnych ekspertyz. W sytuacji braku odpowiednich ekspertów wśród stałych konsultantów CTT Komisja Kwalifikacyjna zleca kierownikowi CTT wyszukanie właściwych specjalistów
 • Opracowanie analiz (badań rynku, audytów technologicznych, biznesplanów, studiów wykonalności) związanych z wstępnie zakwalifikowanym wnioskiem przez konsultantów CTT
 • Ostateczna kwalifikacja wniosku w celu przekazania go do instytucji finansującej.

Rejestracja i selekcja projektów innowacyjnych odbywa się według reguł zawartych w Systemie Jakości Fundacji Progress and Business. Podobne reguły dotyczą systematycznej nowelizacji i rozbudowy bazy informacyjnej innowacyjnych projektów, technologii i produktów.

Oferta usług proinnowacyjnych

Klientami Centrum Transferu Technologii są przede wszystkim firmy wdrażające nowe technologie, przedstawiciele krajowych środowisk naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa działające w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, jednostki naukowo-badawcze(JBR). Najczęściej zamawianymi usługami są:

 • analizy rynku,
 • przeprowadzanie audytów technologicznych, wstepnych i pogłębionych,
 • szkolenie personelu w zakresie transferu technologii,
 • doradztwo z zakresu nowych technologii dla firm informatycznych,
 • rejestracja projektów, dla których poszukiwane jest finansowanie,
 • rejestracja firm high - tech w internetowej bazie danych,
 • pomoc w tworzeniu i uruchomieniu nowych firm realizujących procesy transferu technologii,
 • przygotowywanie wniosków do Ramowych Programów Badań Unii Europejskiej i programu Eureka, w tym badania rynku i badania zdolności patentowej,
 • ocena oddziaływania społecznego przedsięwzięć innowacyjnych, zwłaszcza systemów informatycznych
 • usługi Roadmappingu Technologicznego.

Na podstawie unikalnego w skali krajowej wieloletniego doświadczenia uwzględniamy specyfikę funkcjonowania firm typu spin-off, przedsiębiorstw informatycznych i innych wdrażających nowe technologie.

Ceny usług CTT kalkulowane są w oparciu o aktualne rynkowe stawki konsultantów, wysokość wnioskowanej kwoty finansowania projektu i skalę trudności zlecanych ekspertyz.

Centrum Transferu Technologii aktywnie poszukuje możliwości dofinansowania swoich usług w ramach programów wspierania przedsiębiorczości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Regionalnych Programów Operacyjnych i in.

Usługi Proinnowacyjne - ulotka (pdf)

 

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę:

 

Roadmapping technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (nowa usługa)

Roadmapping w zakresie inżynierii środowiska

Technologiczne planowanie strategiczne w pozostałych obszarach

Audyty technologiczne

Pozostałe usługi w zakresie transferu technologii

Konsultacje dotyczące strategii rozwoju technologicznego

Zgłoszenie innowacji technologicznej do oceny

https://www.traditionrolex.com/7

high quality and large discount of all check online.best swiss rolex pearlmaster unisex rolex calibre 2836 2813 18946 has realized the dream of owning the excellent quality of watches.

https://www.traditionrolex.com/7