Polski
English

Międzynarodowe Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania

Od początku swojej działalności (1991 r.) Fundacja bierze udział w licznych inicjatywach i projektach związanych z wdrażaniem europejskich inicjatyw badawczych i transferem naukowego know-how do administracji i gospodarki. Fundacja jest także aktywnym uczestnikiem działań w zakresie doradztwa strategicznego, obejmującego politykę regionalną, naukowo-badawczą i studia związane z transformacją społeczno-gospodarczą w Polsce i innych krajach członkowskich UE. W swych działa­niach Fundacja "Progress and Business" zawsze kładzie nacisk na integrację badań naukowych z ich zastosowaniami w administracji samorządowej i państwowej, gospodarce i w tworzeniu strategii rozwoju kraju.

 

Badania naukowe prowadzone w powstałym w roku 2002 Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania Fundacji "Progress and Business", koncentrują się na rozwoju metodologii foresightu, zwłaszcza regionalnego i technologicz­nego, teorii i praktyce wspomagania decyzji, analizie i metodach optymalizacji wielokryterialnej. Centrum blisko współpracuje z instytucjami naukowymi w Polsce oraz zagranicą. Szczególną rolę odgrywa współpraca z Komisją Europejską, zwłaszcza z Instytutem Technologicznych Studiów Perspektywicznych (IPTS) w Sewilli.

Misją Centrum jest opracowywanie zobiektywizowanych i ilościowych me­tod wspomagania decyzji, które mogą być zintegrowane z prognozowaniem i badaniami foresightowymi oraz wykorzystanie ich wyników w różnych zagadnieniach badawczych i problemach praktycznych. Naukowcy i eks­perci-praktycy współpracujący z Centrum opracowali szereg nowych, orygi­nal­nych metod stosowanych w studiach foresightu, takich jak implementacja ilościowych modeli regionalnych w tworzeniu strategii i reguł podejmowania decyzji, dynamiczna ocena priorytetów w systemach wspo­magania decy­zji, uogólnienie dynamicznej analizy SWOTC, prognozowa­nie szeregów czasowych w oparciu o entropię i inne. Opraco­wano także metody jednoczesnego uwzględniania wyników analizy modeli ilościowych oraz jakościowych ocen i opinii eksperckich, a także zobiekty­wizowanych metod weryfikacji tych ocen. Wśród zastosowań metod opracowanych przez CNDiP warto wspomnieć:

 • Modelowanie ewolucji społeczeństwa informacyjnego i udział w pra­cach sieci tematycznej FISTERA (Foresight of Information Society Technolo­gies in European Research Area - projekt finansowany ze środków 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej);
 • Ilościową analizę rezultatów Panelu „Metropolitalne funkcje Kra­kowa – Fundacja brała udział w ocenie i prognozowaniu regionalnego sektora fi­nansowego na zaproszenie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie;
 • Projekt systemu wspomagającego decyzje w analizie szeregów cza­sowych w ramach projektu Time Series finansowanego ze środków 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej;
 • Studium foresightu w zakresie m-health wykonane dla DG JRC – IPTS i opublikowane w IPTS Report;
 • Szereg projektów European Science and Technology Observatory z zakresu biopaliw, zarządzania strumieniami odpadów i energii odna­wial­nej;
 • Model konstrukcji scenariuszy i roadmappingu technologicznego dla bez­pieczeństwa energetycznego kraju (projekt realizowany w ramach SPO-WKP, Poddziałanie 1.4.5).
 • Innowacyjny model ewolucji społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 (projekt realizowany w ramach POIG, Poddziałanie 1.1.1)

Doświadczenie Fundacji w zakresie studiów i analiz perspektywicznych skupia się zwłaszcza w następujących obszarach tematycznych:

 • Socjoekonomiczny wymiar IT, perspektywy społeczeństwa opartego na wiedzy;
 • Prognozowanie rozwoju regionalnego i technologicznego, zwłaszcza wpływu na ten rozwój technologii informacyjnych i środowiskowych;
 • Badania i analizy dotyczące zrównoważonego rozwoju w sektorze przemy­słowym i małych i średnich przedsiębiorstw, w tym opracowania na temat strategii zrównoważonego rozwoju, planów strategicznych i biznesplanów, badania potrzeb i studia wykonalności;
 • Badania foresightu regionalnego, zwłaszcza analiza scenariuszy i implementacja systemów wspomagania decyzji;
 • Biopaliwa, bioenergia, energia geotermalna i wiatrowa oraz czyste techno­logie;
 • Badania i analizy dynamiki konsekwencji przekształceń rynkowych, przede wszystkim w nowych krajach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących do UE;
 • Prognozowanie i analizy rynkowe ukierunkowane na sektor IT, rynki finan­sowe i surowcowe, sektor chemiczny, biotechnologię, bioenergię i ochronę środowiska;
 • Transfer technologii, w tym inicjowanie powiązań biznesowych, badań ryn­kowych i promocję wymiany informacji pomiędzy firmami wdrażają­cymi innowacje i instytucjami naukowymi.

rolex swiss christian louboutin 18102 unisex fashion casual shoes fuses fifteen confusing tools in tense monitors.all reddit founs tiger descartavel vape 6000 puffs abacaxi incorporates much effort from a set of superior craftsmen.