Polski
English

Fundacja Progress and Business

Fundacja Progress and Business powstała w roku 1991 z inicjatywy krakowskiego środowiska akademickiego: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ekonomicznej oraz Duńskiego Instytutu Technologicznego i innych instytucji zainteresowanych rozwojem nauki, restrukturyzacją gospodarki, a w szczególności wdrażaniem w praktyce osiągnięć nauki w Polsce. Fundacja Progress and Business jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000155141. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością Fundacji Progress and Business są Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Krakowa

Organizacje założycielskie:

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
 • Duński Instytut Technologiczny, Taastrup, Dania
 • Minister Przemysłu i Handlu, Warszawa
 • Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o., Warszawa
 • Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa
 • Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
 • Marold AG, Balzers

Misją Fundacji Progress and Business jest wspomaganie rozwoju gospodarczego w warunkach przemian i tworzenia gospodarki wolnorynkowej. Fundacja działa poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie projektów mających na celu pomoc poszczególnym obszarom działalności ekonomicznej lub gałęziom polskiej gospodarki
 • tworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, w tym organizację szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie edukacji kadry menedżerskiej i finansowej
 • gromadzenie funduszy i realizację projektów badawczych
 • organizowanie szkoleń i seminariów propagujących nowoczesne technologie i metody zarządzania
 • pośredniczenie w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między kontrahentami, włączając w to obsługę prawną i pomoc przy organizacji i prowadzeniu negocjacji handlowych
 • stymulowanie inicjatyw gospodarczych, naukowych i edukacyjnych

Cele Fundacji:

 • Podejmowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi życia gospodarczego w Polsce.
 • Aktywne uczestniczenie w procesie unowocześniania, rozwoju, restrukturyzacji i procesów przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce.
 • Popieranie i aktywizacja wszelkich form nowoczesnego organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy gospodarczej.
 • Przyczynianie się do wdrażania i upowszechniania nowych rozwiązań i pomysłów technicznych, ekonomicznych i prawno-organizacyjnych w gospodarce polskiej.
 • Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań gospodarczych i naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowo-technicznej.
 • Rozpoznawanie potrzeb w zakresie zatrudnienia i doskonalenia kadr kierowniczych dla gospodarki polskiej.
 • Realizowanie programów doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji oraz promowania kadr kierowniczych polskiej gospodarki.
 • Upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania i inżynierii finansowej dla potrzeb polskiej gospodarki.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 • Usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji i urzędów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych.
 • Organizowanie szkoleń i seminariów propagujących nowoczesne technologie i metody zarządzania.
 • Pośredniczenie w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów osobistych między kontrahentami, włączając w to obsługę prawną i pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu negocjacji handlowych.
 • Stymulowanie inicjatyw gospodarczych i naukowo-technicznych
 • Doradztwo prawno-ekonomiczne dla rozwijającej się przedsiębiorczości.
 • Organizowanie i ułatwianie współpracy środowisk naukowych i twórczych, organizację konferencji, kongresów i sympozjów, przyznawanie stypendiów naukowych oraz nagród dla osób i organizacji wyróżniających się w realizacji statutowych celów Fundacji.
 • Finansowanie publikacji upowszechniających problematykę wchodzącą w zakres statutowych celów Fundacji, oraz wzorcowych programów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych.
 • Propagowanie wiedzy o celach i zadaniach, a także bieżącej długofalowej działalności Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą.
 • Dokonywanie darowizn służących realizacji celów Fundacji, na rzecz osób fizycznych i prawnych, zwłaszcza na potrzeby środowisk naukowych i twórczych.

Akt Fundacyjny Fundacji "Progress and Business"

Statut Fundacji "Progress and Business"

https://www.traditionrolex.com/7

https://www.traditionrolex.com/7