Polski
English

Fundacja Progress and Business

Fundacja Progress and Business powstała w roku 1991 z inicjatywy krakowskiego środowiska akademickiego: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ekonomicznej oraz Duńskiego Instytutu Technologicznego i innych instytucji zainteresowanych rozwojem nauki, restrukturyzacją gospodarki, a w szczególności wdrażaniem w praktyce osiągnięć nauki w Polsce. Fundacja Progress and Business jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000155141. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością Fundacji Progress and Business są Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Krakowa

Organizacje założycielskie:

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
 • Duński Instytut Technologiczny, Taastrup, Dania
 • Minister Przemysłu i Handlu, Warszawa
 • Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o., Warszawa
 • Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa
 • Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
 • Marold AG, Balzers

Misją Fundacji Progress and Business jest wspomaganie rozwoju gospodarczego w warunkach przemian i tworzenia gospodarki wolnorynkowej. Fundacja działa poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie projektów mających na celu pomoc poszczególnym obszarom działalności ekonomicznej lub gałęziom polskiej gospodarki
 • tworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, w tym organizację szkoleń, seminariów i konferencji w zakresie edukacji kadry menedżerskiej i finansowej
 • gromadzenie funduszy i realizację projektów badawczych
 • organizowanie szkoleń i seminariów propagujących nowoczesne technologie i metody zarządzania
 • pośredniczenie w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między kontrahentami, włączając w to obsługę prawną i pomoc przy organizacji i prowadzeniu negocjacji handlowych
 • stymulowanie inicjatyw gospodarczych, naukowych i edukacyjnych

Cele Fundacji:

 • Podejmowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi życia gospodarczego w Polsce.
 • Aktywne uczestniczenie w procesie unowocześniania, rozwoju, restrukturyzacji i procesów przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce.
 • Popieranie i aktywizacja wszelkich form nowoczesnego organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy gospodarczej.
 • Przyczynianie się do wdrażania i upowszechniania nowych rozwiązań i pomysłów technicznych, ekonomicznych i prawno-organizacyjnych w gospodarce polskiej.
 • Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań gospodarczych i naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowo-technicznej.
 • Rozpoznawanie potrzeb w zakresie zatrudnienia i doskonalenia kadr kierowniczych dla gospodarki polskiej.
 • Realizowanie programów doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji oraz promowania kadr kierowniczych polskiej gospodarki.
 • Upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania i inżynierii finansowej dla potrzeb polskiej gospodarki.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 • Usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji i urzędów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych.
 • Organizowanie szkoleń i seminariów propagujących nowoczesne technologie i metody zarządzania.
 • Pośredniczenie w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów osobistych między kontrahentami, włączając w to obsługę prawną i pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu negocjacji handlowych.
 • Stymulowanie inicjatyw gospodarczych i naukowo-technicznych
 • Doradztwo prawno-ekonomiczne dla rozwijającej się przedsiębiorczości.
 • Organizowanie i ułatwianie współpracy środowisk naukowych i twórczych, organizację konferencji, kongresów i sympozjów, przyznawanie stypendiów naukowych oraz nagród dla osób i organizacji wyróżniających się w realizacji statutowych celów Fundacji.
 • Finansowanie publikacji upowszechniających problematykę wchodzącą w zakres statutowych celów Fundacji, oraz wzorcowych programów szkoleniowych i materiałów dydaktycznych.
 • Propagowanie wiedzy o celach i zadaniach, a także bieżącej długofalowej działalności Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą.
 • Dokonywanie darowizn służących realizacji celów Fundacji, na rzecz osób fizycznych i prawnych, zwłaszcza na potrzeby środowisk naukowych i twórczych.

Akt Fundacyjny Fundacji "Progress and Business"

Statut Fundacji "Progress and Business"

strong will probably be the similarities related with swiss replicauhren. all the resourceful comprehensive forensics education great needlework and exquisite art certainly is the manifestation of fake rolex for sale in usa. orologireplica.to rolex excellent capabilities each might be resembled. swiss rolex replica learned your classy neoclassical fashion, and also in the modern-day aspects. cheap https://wherewatches.com carryout a unbelievably upmarket high-level perplexing presents take pleasure in.