Polski
English

Aktualności

2023-04-27

Fundacja Progress and Business otrzymała po raz kolejny dofinansowanie w ramach programu "Grant na Eurogrant"

Miło nam poinformować, że Fundacja Progress and Business po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty  na „Przygotowanie aplikacji o przyznanie Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu Horizon Europe - Cluster 3: Civil Security for Society” (umowa z PARP nr POIR.02.03.06-12-0072/22-00) o akronimie BAISec planowanego do realizacji ze środków Programu UE: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), nazwa konkursu: Strengthened Security Research and Innovation 2022, topic ID: HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-01, typ działania: HORIZON-CSA, proposal number: 101121313. Koszt całkowity projektu: 23 250,00 PLN.

Celem konkursu, którego Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.

Główny cel projektu BAISec: wspieranie realizacji priorytetów polityki UE związanych z bezpieczeństwem, w tym wyzwaniami i zagrożeniami takimi jak terroryzm, przestępczość, cyberbezpieczeństwo oraz a także ograniczeniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka. Fundacja w ww. projekcie jest liderem Konsorcjum składającego się z 4 instytucji.

https://www.traditionrolex.com/7

https://www.traditionrolex.com/7