Polski
English

Projekty

Promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i zwiększenie szans na rynku pracy bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni Małopolski

Okres realizacji: 2004-2005

Projekt PHARE 2002, linia budżetowa PL2002/000-580.06.01.03-02-Krajowy. Program Rozwoju Zasobów Ludzkich – Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży. Projekt skierowany był do bezrobotnych absolwentów uczelni Małopolski; bezrobotnych absolwentów szkół pomaturalnych i osób przerywających naukę w wyższych uczelniach do ukończenia 26 roku życia. Swoją realizacją obejmował obszar Małopolski, zwłaszcza Powiat Wielicki i Miasto Kraków.

Podstawowym celem projektu była aktywizacja bezrobotnych absolwentów w poszukiwaniu drogi kariery zawodowej poprzez uświadomienie młodym ludziom szans jakie stwarza im gospodarka wolnorynkowa, w tym możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kompleksowy zakres szkoleń od momentu zdefiniowania  predyspozycji zawodowych beneficjentów aż do powstania w inkubatorze firm, oraz pomoc i nadzór nad ich działalnością miał na celu doprowadzenie do pozostania części z nich na rynku, a w perspektywie do rozwoju i zatrudniania pracowników. Celem projektu było również podniesienie konkurencyjności polskich absolwentów na rynku europejskim, a tym samym zwiększenie szans działania polskich małych i średnich podmiotów gospodarczych na rynkach międzynarodowych.

Do udziału w projekcie zgłosiło chęć udziału 216 kandydatów, z czego 115 absolwentów (44 mężczyzn i 71 kobiet) przygotowało i wdrożyło Indywidualny Palna Działania. 20 absolwentów, którzy rozważali założenie własnej działalności gospodarczej wzięło udział w działaniach wspomagających zakładanie własnej firmy w inkubatorze przedsiębiorczości.

Projekt był realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerzy: P&B Incubator Sp. z o.o., i powiatowe urzędy pracy w Wieliczce, Miechowie, Oświęcimiu, Brzesku, Olkuszu i Krakowie, które udział w projekcie pokrywały ze środków własnych.