Polski
English

Projekty

Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów uwzględniających cele regionalne związane z realizacją Narodowej Strategii Spójności

Okres realizacji: 2009

Projekt nr DKS/DEF-VIII/POPT/04/273/09 zrealizowany w ramach programu badań naukowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna związany z metodami wykorzystania rezultatów foresightu do tworzenia rankingów priorytetów w strategiach rozwoju regionalnego. Celem ogólnym projektu było opracowanie innowacyjnych metod wielokryterialnej analizy, oceny i wyboru kierunków działania, programów i projektów polityki regionalnej, które mogą być zastosowane do priorytetyzacji obszarów interwencji władz regionalnych, jak również do oceny i wyboru projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych. Opracowane metody zapewniają: zwiększenie obiektywności procesów ewaluacyjnych, adekwatną reprezentację w procedurach oceny i wyboru celów polityki regionalnej, na różnych jej poziomach, możliwość uwzględnienia w obiektywny sposób kryteriów terytorialnych, sektorowych i społecznych w celu realizacji polityki wyrównywania poziomu gospodarczego, niedyskryminacji i równych szans, właściwe wykorzystanie w procesach wyboru dodatkowych informacji o preferencjach wynikających z dokumentów polityki regionalnej. skrócenie czasu oceny projektów składanych w konkursach ogłaszanych przez Władze Regionów i organy państwowe, m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych, PROW, POIG i POKL.