Polski
English

Projekty

Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny

Okres realizacji: 2010 - 2012
Strona www projektu: http://www.inorganicwaste.eu

Projekt nr UDA-POIG POIG.01.01.01-00-009/09. Działania projektu były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2012, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy: Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Celem projektu była identyfikacja i ocena potrzeb, możliwości i zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu nieorganicznego w Polsce w horyzoncie czasowym do 2030 roku w kontekście towarzyszących mu odpadów.

Zbudowano model ekonomiczno-ekologicz­ny gospodarki narodowej, który posłużył do symulacji różnych wariantów rozwoju i do opracowania rekomendacji dla decydentów. Przedmiotem rozważań były także proekologiczne technologie automatyki i informatyki, mogące wspierać rozwój sektora chemii nieorganicznej w Polsce. Projekt zrealizowało projekt konsorcjum naukowe koordynowane przez Instytut Nawozów Sztucznych, Oddział Chemii Nie­organicznej "IChN" w Gliwicach. W skład konsorcjum weszło również Centrum Transferu Technologii FP&B oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.