Polski
English

Projekty

Rozwój motywacji, wsparcie doradcze, szkoleniowe i finansowe osób po pięćdziesiątym roku życia przy zakładaniu własnej firmy

Okres realizacji: 2005-2006

Projekt  nr PL2003/004-379/05.01-03-02 realizowany był pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach programu PHARE 2003 „Aktywne Formy Zwalczania Bezrobocia - Krajowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich”, Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia.

Celem projektu było wyłonienie i wsparcie grupy osób po 50 roku życia mieszkających lub pracujących na terenie Polski Południowej, najbardziej predysponowanych do podjęcia samodzielnej działalności gos­podarczej, zwłaszcza osób z wyższym wykształceniem mających pomysł na działalność gospodarczą we własnej firmie. Cel ten został osiągnięty poprzez kompleksowy program działań promocyjnych, doradztwo i szkolenia. Dla wyłonionych w drodze konkursu beneficjentów ostatecznych (10 osób) zapewniono także refundację części wydatków (maks. 50% kosztów kwalifikowanych za wyjątkiem ubezpieczeń społecznych, gdzie dozwolona była refundacja 100% składek) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poniesionych w ciągu pierwszych 6 miesięcy.