Polski
English

Projekty

Priorytetyzacja polityki regionalnej w kontekście efektywnego wykorzystania Funduszy Strukturalnych

Okres realizacji: 2008

Projekt nr POPT.03.01.00-00-002/07 programu badań naukowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (EFRR) związany z metodami wykorzystania rezultatów foresightu do tworzenia rankingów priorytetów w strategiach rozwoju regionalnego. Celem ogólnym projektu było opracowanie nowatorskiej metodologii konstrukcji priorytetów polityki regionalnej, która może być zastosowana do priorytetyzacji obszarów interwencji władz regionalnych zgodnie z Narodową Strategią Spójności (NSS), jak również do tworzenia rankingów projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych. Projekt dążył do zwiększenia obiektywności procesów ewaluacyjnych, a także do skrócenia czasu oceny projektów składanych w konkursach Regionalnych Programów Operacyjnych, POIG i POKL oraz miał wpłynąć na poprawę efektywności wykorzystania środków ERDF i EFS.