Polski
English

Projekty

Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Okres realizacji: 2008 - 2012

Projekty nr 21/P/DWI/RKI/06-2008 , 17/PMKI/DC/11-06.09/2010 dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2012. Podstawowym celem obu projektów było przedstawienie i udostępnienie beneficjentom - zwłaszcza studentom, doktorantom i młodym pracownikom nauki z wyższych uczelni Polski Południowej konkretnych możliwości i sposobów wdrożenia ich pomysłów innowacyjnych. Realizacja projektu polegała na aktywnym wyszukiwaniu najbardziej perspektywicznych innowacji akademickich we współpracy z organizacjami Studenckiego Ruchu Naukowego, budowie innowacyjnego systemu do rejestracji i oceny inno­wa­cji oraz promocji i prezentacji działań proinnowacyjnych, szkoleniami i doradzt­wem w zakresie komercjalizacji pomysłów oraz pomocą w pozyskaniu środków na wdrożenia. W ramach obu projektów pomoc taką uzyskało ponad 200 osób.