Polski
English

Oferty pracy

Dyrektor Fundacji

Data dodania: 2021-12-28
Ostatnia aktualizacja: 2021-12-27
Data ważności: Nabór ciągły

Prezes i Rada Fundacji Progress and Business w Krakowie ogłaszają konkurs na stanowisko Dyrektora Fundacji.z możliwością późniejszego powołania w skład Zarządu

Zadania:

Od kandydatów wymagana jest samodzielność i inicjatywa w podejmowaniu i wykonywaniu zadań powierzonych przez Prezesa Fundacji, zdolności organizacyjne i menedżerskie, umiejetność pozyskiwania środków finansowych na projekty statutowe Fundacji oraz zaangażowanie i czynny udział w pracach kierownictwa Fundacji, zwłaszcza nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad wskazanymi przez Prezesa projektami Fundacji.

Wybrany/a kandydat/ka będzie brać udział w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów statutowych Fundacji: doradczych, edukacyjnych i badawczych. W szczególności, Dyrektor pełniący jednocześnie funkcję czlonka Zarządu Fundacji odpowiedzialny będzie za całokształt prac organizacyjnych, planowanie finansowe, rozliczenia z kontrahentami i raportowanie związane z nadzorowanymi lub kierowanymi przez siebie projektami, a także za kontrolę bieżącej realizacji projektów przez pracowników i wspólpracowników Fundacji.

Kandydatki/kandydatów oczekuje ciekawa, inspirująca praca w niewielkim zespole w biurze w dzielnicy akademickiej Krakowa. Po okresie wstępnym ustalone zostaną warunki wynagrodzenia zależne bezpośrednio od wyników pracy. Praca w Fundacji daje możliwości rozwoju osobowości i kariery, wyjazdów zagranicznych, kontaktów w czołowymi instytucjami i przedstawicielami świata nauki, gospodarki i polityki, lecz zarazem stawia kandydatom bardzo wysokie wymagania dotyczące charakteru, zaangażowania i dyspozycyjności.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu inżynierskim, informatycznym, ścisłym, lub w zakresie nauk ekonomicznych lub społecznych, ze stopniem naukowym doktora lub dr. hab.
 • Doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami oraz w.koordynacji, realizacji i rozliczaniu międzynarodowych projektów doradczych i/lub badawczych (w aplikacji proszę wymienić wszystkie takie projekty, okres realizacji, źródło i wielkość finansowania, opis i rezultat swojego udziału). Szczególnie dokładnie proszę opisać doświadczenia zdobyte w POIG, POIR, Programach Ramowych UE, Interreg.
 • Identyfikacja z misją i celami Fundacji, zdolności organizacyjne i kierownicze,w tym  doświadczenie w kierowaniu zespołem, tworzenie i wdrażanie planów i długofalowych koncepcji strategicznych, wieloaspektowe postrzeganie rzeczywistości, gotowość do podejmowania decyzji i wzięcia za nie odpowiedzialności.
 • Motywacja i zdolności do skutecznego poszukiwania źródeł finansowania projektów statutowych.
 • Praktyczna znajomość zagadnień zarządzania jakością i norm ISO 9001, 14000, 27000, mile widziana znajomość EMAS.
 • Praktyczna znajomość CMS, HTML, narzędzi zarządzania pracą zespołową, baz danych, VBA oraz środowisk programistycznych i dokumentacji software'u, co najmniej dwa spośród PHP/MySQL, Java, Python, C++, C#/.NET
 • Konieczna jest ponadto bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie profesjonalnym w mowie i pismie, powierdzona certyfikatami (np. CAE na poziomie  A, CPE na poziomie co najmniej B) i doświadczeniem,

W aplikacji proszę okreslić dziedziny, w których Kandydat/ka czuje się kompetentny/a do kierowania projektami, oraz dziedziny, w których mógłby być wykonawcą. Prosimy o dołączenie publikacji, w tym prac doktorskich, dyplomowych, inżynierskich itp.

Poważnie rozpatrywane będą również kandydatury osób niespełniających wszystkich wskazanych wyżej warunków, lecz cechujących się silną motywacją do pracy w Fundacji oraz posiadających pozytywne cechy osobowe i ponadprzeciętne wiedzę i zdolności. Profil doświadczenia zawodowego i motywacja są nadrzędne w stosunku do profilu wykształcenia.
Nie oczekujemy zgłoszeń od kandydatów kierujących się w pierwszym rzędzie przesłankami materialnymi i oczekujących pracy organizowanej przez inne osoby. Kandydaci muszą legitymować się nienaganną postawą etyczną, nie mogą być karani, ani może być przeciwko nim prowadzone postępowanie karne.

Dodatkowymi atutami kandydatów będa:

 • Znajomość metod prognozowania, foresightu, wspomagania decyzji,
 • Znajomość innych języków obcych: pożądane przynajmniej dwa spośród następujących: niemiecki, francuski, hiszpański, chiński, arabski lub rosyjski,
 • Doświadczenie zdobyte za granicą,
 • Znajomość marketingu oraz praktyczne doświadczenie z zakresu badań i prognoz rynku.
 • W przypadku kandydatów - obcokrajowców: znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

Wymiar czasu pracy: od 0,5 do pełnego etatu.

Warunki wynagrodzenia są zależne od doświadczenia Kandydata, do uzgodnienia z Prezesem Fundacji i Komisją Konkursową podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Po okresie próbnym wysokość wynagrodzenia zależna będzie od wyników pracy, w szczególności od efektów starań Dyrektor/a Fundacji o pozyskanie finansowania projektów

Dodatkowe informacje:

List motywacyjny i CV ze szczegółowym i udokumentowanym opisem kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, kopiami dyplomów i świadectw potwierdzajacych posiadane kwalifikacje i doświadczenie (skany), kopiami najważniejszych publikacji (w tym praca dyplomowa i doktorska, nie więcej niż 10) oraz referencjami prosimy kierować na adres e-mail: pbc@agh.edu.pl

W liście należy opisac proponowany przez kandydata/kę sposób poszukiwania funduszy na działalnośc statutową Fundacji, z odniesieniem do informacji zawartych w postalach www.pbf.pl, www.foresight.pl i www.roadmapping.pl.

Aplikacje przysłane do dnia 31 marca 2022 r. wezmą udział w pierwszej turze konkursu. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciagły, aż do obsadzenia 1 lub 2 stanowisk.

Dalszych informacji udziela Pani Alicja Madura, Kierownik Biura Fundacji, tel. 12 6360100 lub email jw.

Formularz aplikacyjny:

CV:*
List motywacyjny:
Listy referencyjne:
Dyplomy:
Certyfikaty:
Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
* - pola wymagane

https://www.traditionrolex.com/7

https://www.traditionrolex.com/7