Polski
English

Oferty pracy

Asystent projektu

Data dodania: 2021-12-22
Ostatnia aktualizacja: 2021-12-27
Data ważności: Nabór ciągły

Wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie o profilu inżynierskim, informatycznym, ściśłym lub ekonomicznym oraz doświadczenie z zakresu realizacji i rozliczania projektów doradczych, szkoleniowych lub badawczo-rozwojowych. Mile widziane będą również zgłoszenia studentów/studentek studiów magisterskich lub doktoranckich.

Umowa o pracę może być zawarta na pełny etat lub na część etatu, na czas określony lub nieokreślony. Uposażenie wg taryf dla pracowników administracji w szkolnictwie wyższym. Całkowita wysokość wynagrodzenia (wraz z premią) zależna będzie od wyników pracy. Możliwe jest też zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zadania:

Wybrany/a kandydat/ka będzie brać udział w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów statutowych Fundacji: doradczych, edukacyjnych i badawczych w zakresie nauk technicznych, informatyki, ekonometrii, zarządzania, badań operacyjnych, zarządzania środowiskiem i in. Czynności merytoryczne wykonywane będą zgodnie z profilem wykształcenia pracownika. W szczególności, Asystent/ka Projektu odpowiedzialny/a jest za przebieg prac organizacyjnych, rozliczenia z kontrahentami i przygotowywaniem raportów związanych z realizacją projektów. Do zakresu zadań należy także wspóludział w pracach Wydawnictwa Naukowego Fundacji, w tym promocja, marketing i sprzedaż wydawnictw Fundacji.

Kandydatki/kandydatów oczekuje ciekawa, inspirująca praca w niewielkim zespole w biurze w dzielnicy akademickiej Krakowa. Po okresie wstępnym ustalone zostaną warunki wynagrodzenia zależne bezpośrednio od wyników pracy. Praca w Fundacji daje możliwości rozwoju osobowości i kariery, wyjazdów zagranicznych, kontaktów w czołowymi instytucjami i przedstawicielami świata nauki, gospodarki i polityki, lecz zarazem stawia kandydatom bardzo wysokie wymagania dotyczące charakteru, zaangażowania i dyspozycyjności.

Poważnie rozpatrywane będą również kandydatury osób niespełniających wszystkich warunków dotyczących doświadczenia, lecz cechujących się silną motywacją do pracy w Fundacji, ciągłego uzupełniania wiedzy oraz posiadających pozytywne cechy osobowe i ponadprzeciętne zdolności. Nie oczekujemy aplikacji od kandydatów kierujących się w pierwszym rzędzie przesłankami materialnymi lub oczekujących pracy organizowanej w całości przez inne osoby.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu inżynierskim, ścisłym, informatycznym, w tym zarządzanie informacją oraz zarządzanie innowacjami, lub w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych lub o zarządzaniu, także ze stopniem naukowym doktora. Mile widziane będą również zgłoszenia studentów/studentek studiów magisterskich lub doktoranckich. Do zgłoszeń studenckich stosowane będą mniejsze wymagania dotyczące doświadczenia w realizacji i rozliczaniu projektów 
 • W aplikacji proszę wymienić wszystkie projekty doradcze, szkoleniowe i/lub badawcze, w których kandydat/ka brał/a udział, okres realizacji, źródło i wielkość finansowania, opis i rezultat swojego udziału. Szczególnie dokładnie proszę opisać doświadczenia zdobyte w POIG, SPO-WKP, POKL, POWER, POIR, Interreg i w Programach Ramowych UE.
 • Identyfikacja z misją i celami Fundacji, zdolności organizacyjne, motywacja i zdolności do skutecznego poszukiwania źródeł finansowania projektów statutowych.,
 • Konieczna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatami,
 • ponadto znajomość obsługi CMS, narzędzi zarządzania pracą zespołową, baz danych,
 • Ważnymi cechami kandydatów są umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i w zespole, wykazywanie inicjatywy i innowacyjności, identyfikacja z celami pracodawcy i z sukcesem realizowanego projektu, zdolności interpersonalne i wysoka kultura osobista

W aplikacji proszę szczegółowo określić dziedziny, w których Kandydat/ka czuje się szczególnie kompetentny/a. Prosimy o dołączenie publikacji, w tym prac dyplomowych, inżynierskich, doktorskich, raportów technicznych, redagowanych publikacji osób trzecich.

Profil doświadczenia zawodowego i motywacja Kandydata/ki są nadrzędne w stosunku do profilu wykształcenia.
 

Mile widziane:

 • doświadczenie zdobyte zagranicą,
 • znajomość metod prognozowania, foresightu,
 • praktyczna znajomość marketingu wydawniczego,
 • praktyczne doświadczenie z zakresu badań i prognoz rynku,
 • znajomość prawa autorskiego i zagadnień patentowych,
 • umiejętność inicjowania projektów, motywacja i zdolności do skutecznego poszukiwania źródeł finansowania projektów statutowych,
 • znajomość zagadnień zarządzania jakością i norm ISO 9001 i 22000,
 • doświadczenie w redagowaniu publikacji, w tym znajomość TEX/LATEX oraz innych narzędzi do edycji publikacji, VBA,
 • doświadczenie w prowadzeniu serwisów internetowych, znajomość CMS/HTML oraz elementów PHP/MySQL,
 • znajomość podstaw rachunkowości, warunków funkcjonowania małych i średnich firm innowacyjnych,
 • znajomość lub zainteresowanie metodami planowania strategicznego, foresightu, struktury programów badawczych i proinnowacyjnych UE.

Oferujemy:

Ciekawą i inspirującą pracę w niewielkim biurze w akademickiej dzielnicy Krakowa.

Istnieje możliwość połączenia pracy w CDSF ze studiami doktoranckimi lub magisterskimi. Wymiar zatrudnienia może być wtedy niższy od 1/1 etatu. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas realizacji projektu (2 lata) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, także przed upływem początkowego okresu zatrudnienia. 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: kadry@pbf.pl

Additional information: we invite also foreign candidates. The application and the accompanying documents can be submitted in English. The job may also include basic management consulting in English

Formularz aplikacyjny:

CV:*
List motywacyjny:
Listy referencyjne:
Dyplomy:
Certyfikaty:
Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
* - pola wymagane

https://www.traditionrolex.com/7

https://www.traditionrolex.com/7