Polski
English

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W szczególności, zasady te są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org.

1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Wydawnicze, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność naukową i przydatność dla odbiorców.
2. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania upowszechniania plagiatów i publikacji fałszywych danych.
3. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła). Przy weryfikacji tych zasad Wydawnictwo może korzystać  z programów antyplagiatowych, a także z pomocy wyspecjalizowanych instytucji.
4. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
5. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy.
6. Wydawnictwo publikuje wyłącznie recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki. Ponadto Wydawnictwo Fundacji Progress and Business prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania wydawanych monografii naukowych w skali światowej.
7. Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych dyscyplin naukowych.

8. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

1. Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu lub autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach), za wyjątkiem  publikacji rozpraw doktorskich oraz prac zbiorowych, których fragmenty były przedstawione podczas konferencji naukowych.
2. Autor zapewnia, że przekazane wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez Wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, przez co korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
3. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
4. W przypadku prac zbiorowych autor lub redaktor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

Zasady recenzowania publikacji naukowych zostały przedstawione w: Recenzje wydawnicze.