Polski
English

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business

Scenariusze i trendy rozwojowe technologii społeczeństwa informacyjnego. Rezultaty badań delfickich

Andrzej M.J. Skulimowski
Marek Czerni
Dariusz Kluz
Antoni Ligęza
Paweł Rotter
Ewa Szymlak
Ryszard Tadusiewicz

Redaktor naukowy Andrzej M.J. Skulimowski
Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business w Krakowie
Progress & Business Publishers
Kraków, 2014
Wyd. I, s. 258
ISBN 978-83-939344-1-9
Oprawa miękka

W niniejszej monografii przedstawiamy pełny zbiór rezultatów ilościowych badania delfickiego dotyczącego tematyki systemów wspomagania decyzji, systemów eksperckich, kreatywności i jej neurokognitywnych aspektów, jak również systemów wizyjnych oraz globalnych trendów makroekono­micznych i trendów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacji elektronicznej. Zamieszczamy również wybór komentarzy i informacji o charakterze jakościowym przekazanych przez respondentów ankiety. W tekście wprowadzającym do każdego kwestionariusza przedstawiono główne koncepcje dotyczące pytań zawartych w tym kwestionariuszu powołując się na kilka najistotniejszych pozycji literaturowych. Raport składa się z dwóch części zawierających 13 pytań w Dziale I oraz 14 tez i 166 pytań w dziale II. Eksperci z różnych dyscyplin mogli udzielać odpowiedzi podając swój stopień znajomości danego tematu. Dalsza dyskusja naukowa na tematy poruszane w kwestionariuszach znajduje się w specjalistycznych publikacjach projektu „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” (akronim: SCETIST) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight”, nr umowy WND POIG.01.01.01-00-021/09. Niniejsza monografia powstała na podstawie serii raportów technicznych projektu SCETIST.

Spis treści

Wprowadzenie   

Andrzej M.J. Skulimowski

Rozdział 1

Metody badań delfickich

Rozdział 2

Podstawowe trendy rozwojowe społeczeństwa informacyjnego

Rozdział 3

Analiza odpowiedzi na pytania Działu 2:  Systemy eksperckie, wspomagania decyzji, rekomendery oraz wybrane zagadnienia systemów neurokognitywnych i wizyjnych

Rozdział 4

Scenariusze technologiczne i wnioski końcowe

Pobierz plik PDF