Polski
English

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business

Procedura wydawnicza monografii naukowych Wydawnictwa Naukowego Fundacji Progress and Business

Procedura wydawnicza – monografie naukowe:

 1. Autor, zgłaszając pracę do Wydawnictwa, jest zobowiązany do dostarczenia:

a) wersji elektronicznej pracy w formacie .pdf przesłanej e-mailem lub udostępnionej w chmurze,

b) wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego) zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej dostarczonej, przysłanej lub udostępnionej pracy.

 1. Po obliczeniu objętości pracy i otrzymaniu wstępnej kalkulacji kosztów druku od minimum trzech drukarni, do Prezesa Fundacji kierowana jest prośba o zgodę na wydanie i sfinansowanie publikacji (z wyliczeniem honorariów dla redaktora naukowego i recenzentów, kosztu druku, projektu okładki, ew. kosztu weryfikacji językowej i honorarium autorskiego).
 2. Po uzyskaniu zgody Prezesa Fundacji i podpisaniu umowy wydawniczej pomiędzy Autorem a Wydawnictwem zostaje podjęty proces wydawniczy.
 3. Proces wydawniczy rozpoczyna się od wskazania redaktora naukowego monografii przez redaktora danej dyscypliny naukowej. Redaktor naukowy nie powinien być tożsamy z osobą, pod redakcją której jest praca (w przypadku monografii zbiorowych).
 4. Redaktor naukowy przygotowuje i przesyła do Wydawnictwa wstępną opinię o monografii oraz wskazuje 2 recenzentów z 2 różnych jednostek naukowych spoza macierzystej jednostki autora.
 5. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych, pisemnych recenzji autor wprowadza wymagane przez recenzentów poprawki i przedstawia ostateczną wersję pracy redaktorowi naukowemu.
 6. Redaktor naukowy sporządza końcową opinię kwalifikującą pracę do druku.
 7.  Autor zgłasza się do redakcji z ostateczną wersją monografii naukowej, 1 wydrukowanym egzemplarzem, wersją elektroniczną w programie Word, końcową opinią redaktora naukowego oraz kompletem zależnych praw autorskich (umieszczenie w monografii fragmentów tekstów, ilustracji, rycin, schematów, tabel itp., pochodzących z innych dzieł będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich).
 8. Końcowa opinia redaktora naukowego oraz komplet recenzji zostają przekazane redaktorowi danej dyscypliny naukowej.
 9. Korekta redakcyjna obejmuje: adiustację, korektę, skład komputerowy i 2 korekty autorskie
 10. Po zatwierdzeniu przez autora finalnej wersji monografia przekazywana jest do druku.

Procedura może ulec modyfikacji. Przykładowo w razie negatywnej recenzji praca może wymagać wysyłki do ponownej recenzji bądź wyznaczenia nowego recenzenta.

W przypadku wprowadzania przez autora monografii kolejnych zmian po uprzednim zatwierdzeniu jej finalnej wersji (punkt 11) koszty tych zmian ponosi autor monografii.