Polski
English

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business

Procedura recenzji monografii naukowych lub monografii - redagowanych naukowych prac zbiorowych Wydawnictwa Naukowego Fundacji Progress and Business

Misją Wydawnictwa Naukowego Fundacji Progress and Business jest publikacja monografii naukowych, monografii pod redakcją naukową i innych równoważnych form wydawniczych o jak najwyższym poziomie merytorycznym. Zgodnie z zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org/) każda pozycja wydawnicza podlega obiektywnej recenzji naukowej przed włączeniem jej do planu wydawniczego.

Wydawnictwo Fundacji Progress and Business jako zasadniczą przyjęło procedurę recenzji zalecaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (double-blind review process), w której zarówno autorzy, jak i recenzenci pozostają wzajemnie anonimowi. W sytuacji, gdy zasada ta nie może być zachowana, np. gdy Wydawnictwo publikuje monografie pokonferencyjną, a autorzy występowali w programie tej konferencji, dopuszczalny jest także tryb recenzji „single blind”,  w którym recenzenci pozostają anonimowi dla autorów. Poniżej określone są wymaganie, jakie musi spełniać monografia naukowa, monografia naukowa pod redakcją naukową lub inna forma wydawnicza, aby została włączona do planu wydawniczego:

 1. Procedura recenzji jest dwustopniowa.
 2. Pierwszy etap: Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Naukowego Fundacji Progress and Business po zapoznaniu się ze spisem treści monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową i opinią redaktorów tematycznych na temat tejże monografii podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii lub o przekazaniu jej do recenzowania.
 3. W przypadku odrzucenia monografii Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business zwraca otrzymane od autora lub autorów materiały oraz nośniki, na jakich zostały one dostarczone, a także usuwa wszelkie sporządzone w procesie recenzowania kopie z posiadanych zasobów.
 4. Upoważniony redaktor wyznaczony przez Kolegium Redakcyjne dokonuje sprawdzenia oryginalności monografii wykorzystując w tym celu m.in. dostępny w Wydawnictwie program antyplagiatowy. Prace nieoryginalne są odrzucane, a w przypadku wykrycia plagiatu Wydawnictwo informować będzie odpowiednie organy ścigania.
 5. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa Wydawnictwa Naukowego Fundacji Progress and Business kieruje materiał do recenzji naukowej.
 6. Recenzja dokonywana jest niezależnie przez dwóch ekspertów z danej dziedziny naukowej posiadających minimum stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważne kwalifikacje uzyskane zagranicą.
 7. Imiona i nazwiska recenzentów nie są ujawniane przez Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress Business autorom monografii.
 8. Recenzja jest przechowywana w archiwum Wydawnictwa Naukowego Fundacji Progress and Business w postaci wydruku lub w trwałej formie cyfrowej (np. zabezpieczony plik pdf).
 9. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub odrzucenia danej monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową. Dopuszczenie do druku powinno być związane z wartością naukową monografii, w szczególności jeśli monografia opisuje najnowsze badania, teorie naukowe, metody badawcze, lub z faktem wnoszenia znaczącego wkładu w rozwój nauki, dyscyplin naukowych lub popularyzacji osiągnięć naukowych.
 10. Dwie negatywne decyzje dyskwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową z dalszych etapów produkcyjnych. W tym przypadku zastosowanie ma pkt 3.
 11. Dwie pozytywne decyzje kwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową do dalszych etapów produkcyjnych.
 12. W przypadku otrzymania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji, Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Naukowego Fundacji Progress and Business kontaktuje się z autorem/autorami lub redaktorem naukowym, przekazując mu treść negatywnej recenzji i prosząc o ustosunkowanie się do niej na piśmie oraz zwraca się z prośbą o recenzję do trzeciego recenzenta. Na podstawie pisemnej odpowiedzi autora na uwagi zawarte w negatywnej recenzji oraz na podstawie trzeciej recenzji Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Naukowego Fundacji Progress and Business podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z monografią naukową lub monografią pod redakcją naukową.
 13. Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podejmuje starania, aby prace nie były przykładem niewłaściwych praktyk w nauce określanych jako ghostwriting i guest authorship. W tym celu ma prawo żądać stosownych oświadczeń od autorów oraz dokonywać kontroli manuskryptów.
 14. W przypadku wykrycia praktyk określonych w pkt 13 Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress and Business oświadcza, że niezwłocznie będzie przekazywać informacje o tych praktykach do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych, a zgłoszona monografia zostanie odrzucona.