Polski
English

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business

Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów projektów inwestycyjnych

Redakcja naukowa Andrzej M.J. Skulimowski
Kraków, 2014
Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business w Krakowie
Progress and Business Publishers
Kraków, 2014
Wydanie I
Stron: 272
ISBN 83-912831-9-4
ISBN 978-83-912831-9-6
Oprawa miękka

Podstawą większości rezultatów badawczych prezentowanych w niniejszej monografii są wyniki realizacji projektu pt. „Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów uwzględniających cele regionalne związane z realizacją Narodowej Strategii Spójności”, który zajął 1. lokatę w II edycji konkursu dotacji MRR. Realizacja tego projektu opierała się częściowo na wynikach innego projektu, mianowicie „Priorytetyzacja celów polityki regionalnej w kontekście efektywnego wykorzystania Funduszy Strukturalnych”, zrealizowanego w roku 2008 w ramach I edycji Konkursu Dotacji Fundusze Europejskie na poziomie NSS. Z kolei wyniki obu projektów rozwijane i stosowane były w ramach dalszych prac badawczych Centrum Transferu Technologii, Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania (CNDiP) i Fundacji Progress & Business (FPB) realizowanych w latach 2009-2011, takich jak cykl projektów w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Kreator Innowacyjności”, projekt naukowo doradczy dla Komisji Europejskiej - Directorate General for Regional Policy (DG REGIO) - pt. „The regional impact of technological change in 2020” czy projekt pt. „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Rezultaty tych prac zawarte są w dalszych rozdziałach niniejszej monografii” (fragment Przedmowy).

Spis treści

Przedmowa

Andrzej M.J. Skulimowski

Rozdział 1

Wprowadzenie do problematyki wielokryterialnego wyboru, tworzenia rankingów i portfeli projektów,
A.M.J. Skulimowski

Rozdział 2

Metody rankingowe w wielokryterialnym podejmowaniu decyzji, T. Trzaskalik

Rozdział 3

Zastosowanie metody zbiorów odniesienia do wyboru projektów i konstrukcji rankingów wielokryterialnych,
A.M.J. Skulimowski

Rozdział 4

Szeregowanie i wybór portfeli projektów w problemach wielokryterialnych z preferencjami regionalnymi,
A.M.J. Skulimowski

Rozdział 5

Metody foresightu i ich wykorzystanie przy wyznaczaniu priorytetów polityki regionalnej,
E. Okoń-Horodyńska, A.M.J. Skulimowski

Rozdział 6

Konstrukcja algorytmu uszeregowania obiektów zgodnego z wstępną strukturą preferencji,
M. Chmielewski, I. Kaliszewski, D. Podkopaev

Rozdział 7

Tworzenie rankingów projektów innowacyjnych w oparciu o metody analizy wielokryterialnej,
P. Pukocz, A. M. J. Skulimowski

Rozdział 8

Wielokryterialny problem wyboru wariantów inwestycji technologicznych,
P. Rotter, A. M. J. Skulimowski

 

Z recenzji:

Prof. Maciej NOWAK, UE Kraków: “Tematykę podjętą w pracy uznać należy za interesującą oraz bardzo istotną zarówno z teoretycz­nego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jak dotąd na polskim rynku wydawniczym ukazało się niewiele prac poświęconych problematyce konstrukcji rankingów projektów finansowanych ze środków publicznych. Akcesja Polski do Unii Europejskiej zaowocowała m.in. przyznaniem naszemu krajowi znaczących funduszy rozwojowych. Autorzy monografii postawili przed sobą ambitny cel zaproponowania metodyki, której zastosowanie stwarzałoby możliwości podniesienia efektywności wykorzystania tych środków. Analizując treść pracy stwierdzić można, że cel ten został w pełni zrealizowany. W pracy zaproponowano całą gamę metod pozwalających na uwzględnienie celów polityki regionalnej na różnych jej poziomach. Sądzę, że proponowana monografia powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno badaczy zainteresowanych problematyką wielokryterialnego podejmowania decyzji, jak też przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozdział środków pochodzących z funduszy europejskich.”

Formularz zamówienia