Polski
English

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business

Decision Support Systems Based on Reference Sets

Metoda zbiorów odniesienia stanowi uogólnienie klasycznych metod punktu odniesienia stosowanych w wielokryterialnej analizie i wspomaganiu decyzji.

Rozdziały 1. - 3. zawierają wprowadzenie do matematycznych metod optymalizacji wielokryterialnej oraz podstawy metodologii wielokryterialnej analizy decyzyjnej.
W Rozdziale 4. zaprezentowane zostały własności zbiorów punktów dominujących, które są potencjalnymi punktami odniesienia.
Rozdział 5. przedstawia warunki optymalności metod, opracowane dla nowo wprowadzonych klas punktów odniesienia.
Rozdział 6. opisuje metody zbiorów odniesienia oraz jej implementacji komputerowej.
Rozdział 7. zawiera uogólnienie metody zbiorów odniesienia na przypadek problemu ze zmiennymi ograniczeniami, które mogą być redefiniowane po poniesieniu pewnych dodatkowych kosztów.
W Rozdziale 8. podane jest sformułowanie i rozwiązanie problemu sterowania optymalnego systemów zdarzeń dyskretnych, gdzie oprócz ilościowej analizy kosztów sterowania i kosztów procesu możliwe jest uwzględnienie jakościowej informacji o celach procesu sterowania podanej w postaci zbiorów i trajektorii odniesienia