Polski
English

Aktualności

2021-08-16

Fundacja Progress and Business otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Grant na Eurogrant"

Miło nam poinformować, że Fundacja Progress and Business otrzymała dofinansowanie w ramach projektu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przdsiębiorstw, poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty.

Celem konkursu, którego Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jedngo z Programów Unii Europejskiej.

Fundacja Progress and Business otrzymała dofinansowanie realizacji Projektu pt. "Przygotowanie projektu EcoRReC planowanego do realizacji ze środków Programu Ramowego UE  Horyzont 2020", umowa nr POIR.02.03.06-12-0005/20-00.

Fundacja jest partnerem międzynarodowego Konsorcjum składającego się z 20 instytucji, które brało udział w konkursie organizowanym przez Komisje Europejską w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych oraz innowacji, zatytułowanego "Innovative social, economic, and financial strategies for boosting disaster resilience and acceleration recovery" (EcoRReC), Temat: SU-DRS01-2020: "Humana  factors, and social sociatal, and organisational aspects for disaster-resilient societes.

Celem projektu jest przygotowanie społeczeństw UE na wystąpienie ekstremalnych wielokrotnych katastrof, ustalenie wpływu różnic kulturowych na budowanie odpornego społeczeństwa w kontekście zachowania jednostek i społeczności w sytuacjach kryzysowych, wykorzystanie nowych technologii do projektowania scenariuszy reagowania oraz środków odbudowy po katastrofach.

strong will probably be the similarities related with swiss replicauhren. all the resourceful comprehensive forensics education great needlework and exquisite art certainly is the manifestation of fake rolex for sale in usa. orologireplica.to rolex excellent capabilities each might be resembled. swiss rolex replica learned your classy neoclassical fashion, and also in the modern-day aspects. cheap https://wherewatches.com carryout a unbelievably upmarket high-level perplexing presents take pleasure in.