Polski
English

Aktualności

2022-01-10

Fundacja Progress and Business otrzymała po raz drugi dofinansowanie w ramach programu "Grant na Eurogrant"

Miło nam poinformować, że Fundacja Progress and Business po raz drugi otrzymała dofinansowanie w ramach projektu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty.

Celem konkursu, którego Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.

Fundacja Progress and Business otrzymała dofinansowanie realizacji Projektu pt. "Przygotowanie projektu Przygotowanie projektu "UP.UP. HERA - Updated and Rapid Response in the Years to come" o akronimie up.up.HURRY planowanego do realizacji ze środków Programu Ramowego UE HORYZONT", umowa nr POIR.02.03.06-12-0007/21-00.

Fundacja jest partnerem międzynarodowego Konsorcjum składającego się z 35 instytucji, które brało udział w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych oraz innowacji: HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02 Cohorts united against COVID-19 variants of concern (COVID19 - HERA Incubator), typ przedsięwzięcia: HORIZON-RIA.

Głównym celem projektu up.up.HURRY jest opracowanie i wdrożenie platformy aktualizowania i szybkiego reagowania w czasie rzeczywistym, która rozpoczyna się od analizy kohort COVID-19 na dużą skalę, zarówno w Europie, jak i innych obszarach na świecie ważnych z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu.