Polski
English

Aktualności

2019-07-26

Zapraszamy instytucje kultury i dziedzictwa kulturowego do współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu ATLAS 4.0

W uznaniu dotychczasowej działalności na rzecz wdrażania osiągnięc nauki do zapobiegania skutkom katastrof naturalnych i onnych zagrożeń, m.in. w ramach projektów programów Ramowych UE SHIELD i RuralWings, Centrum Transferu Technologii Fundacji Progress and Business otrzymało propozycję udziału w międzynarodowego konsorcjum, jako partner projektu ATLAS 4.0 w programie UE JPICH z zadaniem koordynacji działań projektu na terenie Polski.

Proponowany do realizacji przez międzynarodowe konsorcjum Projekt ATLAS 4.0 jest odpowiedzią na zagrożenia, które są konsekwencjami zachodzących zmian klimatycznnych, społecznych i cywilizacyjnych, mających wpływ na środowisko historycznych miast europejskich i obszarów dziedzictwa kulturowego. Celem projektu jest zbadanie ryzyk powiązanych z powstawaniem groźnych zjawisk przyrodniczych, takich jak pożary, powodzie, osuwiska oraz cywilizacyjnych, takich jak zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Badany będzie także wpływ innych zjawisk, między innymi ruchów demograficznych, turystyki i innych czynników społecznych. Projekt ATLAS 4.0 zakłada uwzględnienie tych zjawisk w zintegrowanej i wielopłaszczyznowej ocenie ryzyka, jak również opracowanie scenariuszy dobrych praktyk zarządzania (Good Management Practice - GMP) dla osób kierujących instytucjami kultury oraz samorządów lokalnych w celu wsparcia procesu decyzyjnego poprzez wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI).

Instytucje z obszaru kultury i nauki zainteresowane udziałem w projekcie Atlas 4.0 prosimy o kontakt z Panią mgr Katarzyną Zientarską, tel. 12 6360100 w.20, e-mail: katarzyna.zientarska@pbf.pl, lub Panią Alicja Madurą, tel. 12 6360100 w.22, e-mail: alicja.madura@pbf.pl,